ZWROT W CIĄGU 30 DNI | WYSYŁKA 24h | ♥ POLSKA MARKA! ♥

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu na Instagramie pod nazwą „Jaki jest Twój wymarzony kierunek na wakacje?”.  

1. Postanowienia Ogólne

1.    Organizatorem Konkursu jest Modeste sp. z o.o.sp.k. , z siedzibą ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok, identyfikującą się numerem NIP 9662108681, dalej zwany „Organizatorem”.  

2.    Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.  

3.    Konkurs rozpoczyna się dnia 01.06.2023r. godz. 12:00, a kończy się dnia 11.06.2022r. o godz. 23:59 czasu polskiego.   

2. Uczestnicy i zasady Konkursu

1.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny. 

2.    W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która: 

3.    Zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;  

4.    Ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

5.    Posiadająca adres do doręczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

6.    Posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,  

7.    Wykona Zadanie Konkursowe.  

8.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu. 

9.    Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób. 

10.   Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadania konkursowe polegające na polubieniu profilu na Instagramie: @solier_official, polubieniu posta konkursowego, zapisaniu posta, zaobserwowaniu konta marki oraz odpowiedzi na pytanie 'Jaki jest Twój wymarzony kierunek na wakacje?'.

11.   W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadania Konkursowe w czasie trwania Konkursu.  

12.   Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.  

13.   Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:    

a.)  nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie

b.)  działają z fikcyjnego konta/profili w serwisie Instagram

c.)  tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

d.)  naruszają zasady serwisu Instagram

e.)  użyli w Zadaniu Konkursowym słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora  

3.    Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.    Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.  

2.    Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.  

3.    Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:  

a.)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b.)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c.)  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

1.    Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła czteroosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

2.    Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonał Zadanie Konkursowe najlepiej.  

3.    Po konkursie przyznana zostanie następująca nagroda: wybrany produkt z kategorii Walizki podróżne, który występuje na stronie www.solier.pl

4.    Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.  

5.    Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 14.06.2023 r. 

6.    Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) na profilu Organizatora w serwisie Instagram @solier_official najpóźniej dnia 14.06.2023 r. 

7.    Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram. 

8.    Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzców Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres marketing.modeste@gmail.com  informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz podania produktu, który Zwycięzca wybrał.  

9.    W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę. 

10.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem. 

11.   Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody. 

12.   Fundatorem Nagród jest Organizator.  

13.   Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.  

14.   Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie. 

15.   W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.  

16.   Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.  

17.   Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.   

5. Dane Osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok oraz na adres e-mail marketing.modeste@gmail.com 

2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.  

5.    Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

6.    Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

7.    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres email marketing.modeste@gmail.com 

8.    Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.  

9.    Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.  

6. Reklamacje

1.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs “Wymarzony kierunek na wakacje?” na adres e-mail marketing.modeste@gmail.com lub adres korespondencyjny Organizatora ul.Waryńskiego 26, 15-461 Białystok związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu. 

2.    Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje. 

3.    Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację na adres podany w piśmie zawierającym reklamację. 

4.    Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.   

7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2023 r.  

2.    Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

3.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanych Zadań Konkursowych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika. 

4.    Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie sklepu internetowego Organizatora pod adresem URL: solier.pl i w siedzibie Organizatora. 

5.    Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.  

6.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. 

7.    Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.  

8.    Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.   

9.    Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.  

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 2454 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-10
Szybka realizacja zamówienia, walizka zgodna z oczekiwaniami, Sklep Solier godny polecenia
2024-06-10
Wspaniałe wykonanie piórnika. Skóra delikatna. Szacun za Polski produkt oraz elementy eko opakowania. Jestem zadowolona!
pixel