ZWROT W CIĄGU 30 DNI | WYSYŁKA 24h | ♥ POLSKA MARKA! ♥

Regulamin

Program Partnerski Solier.pl - Regulamin  

Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:

1. Wydawcą,

oraz

2. Modeste sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Białymstoku ul. Waryńskiego 26, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego, KRS nr 656345, o numerze NIP: 9662108681 oraz REGON: 366208607, zwaną dalej w treści Umowy Modeste.     

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Modeste zgodnie z Regulaminem.  

§ 1 - Preambuła 1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Modeste a Wydawcą. Modeste udostępnia reklamy, które są prezentowane na stronach internetowych należących do Wydawcy. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy Modeste a Wydawcą.  

§ 2 - Definicje

1. Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.

2. Strona internetowa (strona WWW) - dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL. Utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki.

3. Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, łączących treści, grafikę oraz mechanizmy informatyczne.

4. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.

5. Strona Docelowa – strona Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Partnerskim.

6. Program Partnerski – zbiór zasad określanych indywidualnie dla każdego reklamowanego produktu, usługi lub kampanii dla każdego Wydawcy. Modeste przekazuje Wydawcy informacje na temat warunków wynagradzania Wydawcy, adres strony docelowej, okres w którym emitowane będą reklamy, udostępnia kreacje reklamowe.

7. Sieć Programów Partnerskich - platforma łącząca Programy Partnerskie Reklamodawców z Wydawcami. Platforma jest własnością Modeste i jest przez niego obsługiwana. Strona internetowa Sieci Programów Partnerskich Modeste jest dostępna pod adresem www.pp.solier.pl.

8. Reklamodawca – bezpośrednio Modeste lub podmiot który zawarł z Modeste umowę o świadczeniu usług obejmujących przygotowanie i udostępnienie Programu Partnerskiego Wydawcom.

9. Użytkownik - osoba która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczona na Stronie Wydawcy, przekierowującą na stronę Reklamodawcy.

10. Strona Wydawcy - strona internetowa, na której umieszony jest link do Strony Reklamodawcy umieszczony przez Wydawcę, który uczestniczy w Programie Partnerskim.

11. Kreacja - przekaz reklamowy tekstowy lub graficzny wykonany w dowolnej technice, umieszczony w obrębie sieci Internet.

12. Lead - oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Partnerskim, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę Wydawcy w warunkach które reguluje Program Partnerski. Leadem może być np. rejestracja w grze, wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety.

13. Sell-Lead – oznacza wykonanie przez Użytkownika czynności określonej w Programie Partnerskim, który do Strony Docelowej trafił przez Stronę Wydawcy w warunkach które reguluje Program Partnerski. Sell-Leadem może być zakup produktu lub usługi dostępnej na Stronie Docelowej.

14. Kliknięcie - w programie partnerskim to zaznaczenie i wybranie przez Użytkownika na stronie internetowej Wydawcy Linku Docelowego.

15. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Modeste.

16. Sztuczny Ruch - określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty, Leady i Sell-Leady których nie zaakceptował Reklamodawca lub Modeste.  

§ 3 - Postanowienia wstępne

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Partnerskim jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i warunków Programu Partnerskiego, w których Wydawca będzie uczestniczył oraz uzyskanie autoryzacji ze strony Modeste.

2. Klikniecie przycisku "Zarejestruj" oznacza bezwarunkowa akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia uczestnictwo w Programie Partnerskim.

3. Uzyskanie przez Wydawcę dostępu do uczestnictwa w Programie Partnerskim oznacza zgodę ze strony Modeste za zawarcie Umowy na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem (dalej jako: Umowa).

4. Umowa może być zawarta wyłącznie z Wydawcą posiadającym pełna zdolność do czynności prawnych.  

§ 4 - Program Partnerski

1. Wydawca może uczestniczyć w Programie Partnerskim wykorzystując kreacje zarejestrowane w Programie Partnerskim. Wykorzystanie innych niż zarejestrowane kreacji wymaga zgody Modeste.

2. Modeste może w dowolnym terminie Program Partnerski zamknąć lub zmienić jego warunki. Warunki obowiązujące w Programie Partnerskim będą udostępniane na stronie www.pp.solier.pl. Wydawca jest zobowiązany do bieżącego monitoringu zmian w Programie Partnerskim.

3. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w Programie Partnerskim, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich.

4. Modeste zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej umowy lub jej rozwiązania. W przypadku gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, umowa ulega rozwiązaniu, a Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z uczestnictwa w Programie Partnerskim lub Sieci Programów Partnerskich Solier.  

§ 5 – Prawa i obowiązki Modeste

1. Modeste jest zobowiązany do monitorowania Ruchu ze Stron Wydawcy na Strony Docelowe. Uzyskany ruch będzie stanowił zgodnie z warunkami Programu Partnerskiego podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wydawcy.

2. Modeste udostępni online Wydawcy przez panel WWW statystyki dotyczące ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy.

3. Modeste zobowiązany jest do podsumowywania określonych okresów rozliczeniowych i dokonywania rozliczeń z Wydawcami.  

§ 6 - Prawa i obowiązki Wydawcy

1. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność swoich Stron Internetowych ze wszystkimi powszechnie obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

2. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej strony internetowej podane w Sieci Programów Partnerskich Solier są prawdziwe, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.

3. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli jest inny od adresu siedziby, numeru NIP i REGON oraz osoby upoważnionej do jego reprezentowania.

4. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Modeste.

5. Wydawca oświadcza, że posiada prawa do wszystkich zamieszczonych na Stronie Wydawcy utworów i że nie naruszają one praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej oraz że utwory i informacje nie mogą zostać uznane za obraźliwe lub niedozwolone. Jednocześnie Wydawca oświadcza, że osoba będąca właścicielem praw do informacji i utworów na Stronie Wydawcy udzieliła zgody na ich publikacje, a Wydawca posiada stosowne potwierdzenia tej zgody.

6. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszego Regulaminu i Umowy.

7. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron reklamodawców.  

§ 7 - Wynagrodzenie

1. Warunki wynagradzania Wydawcy w danym Programie Partnerskim stanowią cześć składową niniejszego Regulaminu i zamieszczane są na stronie Programu Partnerskiego.

2. Warunki wynagradzania ustala Modeste i nie podlegają one negocjacji z Wydawcą.

3. Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwotę należną, powiększoną o należny podatek od towarów i usług.

4. Kwota należna Wydawcy będzie wskazywana Wydawcom w Raporcie dostępnym dla Wydawcy po zalogowaniu się na stronie www.pp.solier.pl.

5. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na stronie internetowej www.pp.solier.pl.

6. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę na dwa miesiące z dołu na konto bankowe Wydawcy tylko w przypadku, gdy stanowi z ostatniego miesiąca lub z kilku okresów rozrachunkowych kwotę co najmniej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych polskich) lub innej, wyższej, kwoty minimalnej, ustawionej na stronie internetowej www.pp.solier.pl oraz jeśli Modeste otrzyma zapłatę za transakcje od Reklamodawców. W przypadku, gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy założonej kwoty minimalnej zostaje ona automatycznie dodana do kolejnego miesiąca. 7. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynagrodzenie będzie wypłacane na postawie podpisanej przez obie strony umowy nienazwanej. Modeste wypłaca środki w kwocie brutto tzn. nie potrąca zaliczek na podatek dochodowy w imieniu wydawcy. Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów w całości spoczywa na Wydawcy. Modeste nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie podatków po stronie wydawcy.  

§ 8 - Odpowiedzialność Modeste

1. Modeste nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców.

2. Modeste nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.

3. Modeste nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy Reklamodawcy, którzy zarejestrowali Programy Partnerskie w Sieci Programów Partnerskich Solier, nie wypełniają swoich zobowiązań zgodnie ze swoim Programem Partnerskim.     

§ 9 - Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu oraz uzyskania statusu Wydawcy.

2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców.

3. Modeste ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą w trybie natychmiastowym w przypadku lub Reklamodawcą w przypadku:

a. naruszenia przez Wydawcę postanowień Umowy lub Regulaminu,

b. prowadzenia przez Wydawcę działalności sprzecznej z prawem,

c. zamieszczenia odnośników na stronach Wydawców zawierających: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy,

d. gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawców,

e. gry Wydawca generuje ruch motywowany (użytkownik jest wynagradzany w zamian za wykonanie akcji, np. za rejestrację w grze),

f. gdy Wydawca umieszcza reklamy na stronach, które płacą użytkownikom np. za przeczytanie maila (GPTR) lub wyświetlenie reklamy (systemy typu clickharvester),

g. gdy Wydawca umieszcza reklamy na stronach będących „zbiorowiskiem” reklam, opierających się tylko i wyłącznie na zdublowanym kontencie (np. blogi tworzone przez automaty) lub na stronach zawierających pornografię,

h. gdy Wydawca uruchamia Strony Reklamodawców automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Wydawcy (popup, popunder, popexit),

i. uzasadnionych przypadkach niewskazanych w Regulaminie,

j. gdy Wydawca nie wygeneruje żadnego Ruchu przez okres jednego roku.

4. Modeste ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

5. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Modeste poinformuje Wydawcę poprzez stronę internetowa Modeste lub e-mailem.

6. Niniejsza Umowa przestaje wiązać niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za dany Program Partnerski. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu.      

§ 10 - Postanowienia końcowe

1. W czasie trwania niniejszej Umowy i po jej zakończeniu przez okres 24 miesięcy Wydawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji przekazywanych Wydawcy w związku z realizacją Umowy.

2. Wydawca zobowiązuje się do zrekompensowania Modeste jakiejkolwiek szkody lub kosztów spowodowanych niewłaściwym wykorzystywaniem Programu Partnerskiego, jak z tytułu problemów technicznych lub utraty danych spowodowanych przez Wydawcę.

3. Wydawca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej www.pp.solier.pl swoich: imienia i nazwiska oraz adresu strony internetowej.

4. Modeste jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowe, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Docelowych zgodnie z warunkami Umowy.

5. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają niniejsza Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia jej wszystkich postanowień.

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.

8. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Modeste.

9. O wszystkich zmianach dokonanych przez Modeste w Regulaminie poinformuje na swojej stronie internetowej.

Zaufane Opinie IdoSell
4.76 / 5.00 2454 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-10
Szybka realizacja zamówienia, walizka zgodna z oczekiwaniami, Sklep Solier godny polecenia
2024-06-10
Wspaniałe wykonanie piórnika. Skóra delikatna. Szacun za Polski produkt oraz elementy eko opakowania. Jestem zadowolona!
pixel